Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do informacij na enem mestu.
Vsebino kataloga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 96/2005).

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2442-750
Faks: (01) 2442-777
Odgovorna uradna oseba: Katjuša KOPRIVNIKAR, ravnateljica zavoda
Datum prve objave kataloga: 5. 11. 2007
Datum zadnje spremembe: 31. 5. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.center-iris.si.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa

 • Kratek opis delovnega področja organa: Vzgoja in izobraževanje
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: ​​Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
 • organigram (pdf)

Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

 • Svet Centra IRIS:
  • Dragana ŽUNIČ – predsednica Sveta zavoda
  • Mojca Ifko PINOSA – namestnica predsednika Sveta zavoda
 • Ravnateljica Centra IRIS: Katjuša KOPRIVNIKAR
 • Svet staršev:
  • STRMŠEK BUH Magdalena, predsednica Sveta staršev
  • STARIHA Erika, namestnik predsednice Sveta staršev

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 • pristojna oseba: ravnateljica zavoda Katjuša Koprivnikar;
 • telefon: (01) 2442-752
 • e-pošta: katjusa.koprivnikar(at)guest.arnes.si
 • spletna stran: www.center-iris.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Odločbe o razvrstitvi otrok v zavod
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Vpis učencev iz drugih šol
 • Prešolanje učencev na druge šole
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev zavoda v plačilne razrede

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • na temelju smiselne uporabe Zakona o osnovni šoli (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov – IX. Poglavje)

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • posestni list
 • Sklep Vlade za določitev upravljavca stvarnega premoženja v lasti RS

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)