Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Objavljamo prosto delovno mesto: RAVNATELJ/RAVNATELJICA


Svet zavoda Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 1. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 11. 11. 2021 razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Poznavanje področja posebnih potreb.

Predviden začetek dela bo dne­ 01. 02. 2022.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – ni obvezen, kandidat si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku-obe potrdili ob oddaji vloge naj ne bosta starejši od 30 dni) pošljite v 11 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Rok za prijavo kandidatov: 23. 11. 2021.

(Skupno 513 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost