Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Zapisnik 3. seje Sveta zavoda


Z A P I S N I K

 1. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 28. 08. 2017, ob 15.00 uri v zbornici Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Prisotni: ga. Marina Trampuš,  ga. Mojca Ifko Pinosa, g. Darijan Vizjak, ga. Jasminka Erklavec, ga. Damijana Dušak, g. Igor Miklavčič, ga. Tjaša Pečnik, ga. Dragana Žunič, gdč. Stefania Stepich (9).

Opravičeno odsotni: ga. Snežana Gole,  ga. Livija Pogačnik Jarec, g. Klemen Bajc,  g. Luka Bergant (4).

Neopravičeno odsotni:  –

Ostali prisotni: ga. Katjuša Koprivnikar – ravnateljica, ga. Ana Uršič – računovodkinja, ga. Marija Jeraša – sindikalna zaupnica, ga. Marija Jager –  zapisnikarica (4).

Predsednica pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda Centra IRIS. Od 13 članov Sveta zavoda je bilo prisotnih 9 članov.

Predlaga se naslednji

 1. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS.
 2. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda, 20. 07. 2017.
 3. Sprejem Polletnega poročila za leto 2017.
 4. Imenovanje ravnateljice Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne.

AD – 1

Predsednica je povedala, da so vsi člani Sveta zavoda vabilo in gradivo k točkam dnevnega reda prejeli po elektronski pošti.  Dnevni red seje daje v razpravo.  Na dnevni red ni pripomb.  Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo naslednji

SKLEP št. : 22

Potrdi se predlagani dnevni red 3. seje Sveta zavoda Centra IRIS.

AD – 2

Pregled izvršitve sklepov 2. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS (20. 07. 2017), poda predsednica Sveta zavoda in pove kateri sklepi so bili na seji sprejeti.

»Pregled sklepov 2. redne  seje Sveta zavoda Centra IRIS, z dne  20. 07. 2017

SKLEP št. : 13

Potrdi se predlagani dnevni red 2. Seje Sveta zavoda Centra IRIS.

SKLEP št. 14:

Svet zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 1. konstitutivne seje Sveta zavoda in potrdil sklepe.

SKLEP št. 15:

Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta zavoda z dne 30. 05. 2017.

SKLEP št. 16:

Sprejme se Poslovnik o delu Sveta zavoda. Poslovnik se objavi na oglasni deski zavoda in na spletni strani Centra IRIS.

SKLEP št. 17:

Poročilo Komisije za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice zavoda, z dne 10. 07. in 18. 07. 2017 se sprejme v predlagani obliki.

SKLEP št. 18:

Izbira  ravnatelja se izpelje z javnim glasovanjem.

SKLEP št. 19:

Člani Sveta zavoda so glasovali javno za gospo KATJUŠO KOPRIVNIKAR: »ZA«  8 članov, »PROTI« 1 član, vzdrževanja se ni vzdržal nihče.

Kandidatka gospa Katjuša Koprivnikar izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi zahtevane pogoje za ravnateljico zavoda Centra IRIS in je na javnem glasovanju dosegla zadostno število glasov, saj je od skupnega števila 13 članov Sveta zavoda z glasovalno pravico bilo prisotnih 9 članov, »ZA« je glasovalo 8 članov in »PROTI« je glasoval 1 član, vzdrževanja se ni vzdržal nihče.  Zadostno število pa predstavlja 7  članov Sveta zavoda.

-*-

Glede na navedeno je predsednica Sveta zavoda predlagala naslednji sklep o izbiri kandidatke za ravnateljico zavoda Centra IRIS:

SKLEP O IZBIRI KANDIDATKE ZA RAVNATELJICO št. 20:

 1. Za kandidatko za ravnateljico zavoda Centra IRISCenter za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana, se izbere
 • gospa KATJUŠA KOPRIVNIKAR, rojena v Kranju, 30. 09. 1971, stanujoča Trata 56,  4224 Gorenja vas.

 Izbrana kandidatka za ravnateljico zavoda Centra IRIS Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne izpolnjuje vse pogoje po

drugem odstavku 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 1. Predlog za imenovanje izbrane kandidatke se pošlje v mnenje ministrici, pristojni za izobraževanje.

OBRAZLOŽITEV:

Svet zavoda Centra IRIS –  Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne,   je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 27/2017, z dne 02. 06. 2017, str. 1425 in na spletni strani Centra IRIS  razpisal delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

– Na razpis sta se prijavila dva kandidata.

– Komisija za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice je po pregledu prispelih prijav ugotovila, da sta bili obe prijavi oddani pravočasno, a je pri obeh vlogah manjkalo dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, zato sta bila oba kandidata pozvana na dopolnitev vloge.

– Komisija za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice je iz izbirnega postopka izločila eno nepopolno vlogo.

 – Komisija je pripravila ustrezne dopise za pridobitev mnenja k vlogi in zaprosila Učiteljski zbor, Svet staršev, lokalno skupnost ter Dijaško skupnost zavoda. Vsi dopisi so bili navedenim poslani in vročeni.  Učiteljski zbor je zaprosilo prejel, dne 26. 06. 2017,  svet staršev, dijaška skupnost in lokalna skupnost  so ga prejeli 27. 06. 2017.

– V zakonsko določenem roku 20 dni od zaprosila je Svet zavoda prejel mnenje učiteljskega zbora, sveta staršev in dijaške skupnosti. Lokalna skupnost mnenja v tem roku ni podala. Po pregledu pridobljenega mnenja učiteljskega zbora ter obrazloženega mnenja sveta staršev in dijaške skupnosti.

Učiteljski zbor je podal naslednje mnenje:

gospa Katjuša KOPRIVNIKAR: 38 glasov ZA,  0 glasov PROTI, NEVELJAVNA 1

Mestna občina Ljubljana mnenja ni podala.

Dijaki so na dijaški skupnosti oblikovali naslednje mnenje:

gospa Katjuša KOPRIVNIKAR: 10 glasov ZA,  1 glas PROTI,  NEVELJAVNA 0

Svet staršev je podal naslednje mnenje.

gospa Katjuša KOPRIVNIKAR: 7 glasov ZA,  0 glasov PROTI,  NEVELJAVNA 0

Po pregledu dokazil o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, opravljeni šoli za ravnatelje, program vodenja zavoda, dokazila o nekaznovanosti in druga dokazila, je Svet zavoda na 2. redni seji dne 20. 07. 2017 za ravnateljico Centra IRIS –  Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne izbral gospo Katjušo Koprivnikar.

Izbrana kandidatka izpolnjuje pogoje po 53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

K vlogi je priložila naslednja dokazila;

– življenjepis

– program vodenja zavoda Centra IRIS

– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidatka ni v kazenskem

postopku

– fotokopijo diplome

– fotokopijo o opravljenem strokovnem izpitu

– fotokopijo odločbe o pridobljenem nazivu – svetovalka

– fotokopijo potrdila o defektološki dokvalifikaciji

– fotokopijo potrdila o opravljenem ravnateljskem izpitu

– fotokopijo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (Izpis zavarovanj v

Republiki Sloveniji s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje)

Svet zavoda Centra IRIS bo predlog za imenovanje izbrane kandidatke posredoval v

mnenje ministrici pristojni za izobraževanje, znanost in šport.

SKLEP št. 21:

Predsednico Sveta zavoda se zadolži, da pripravi obrazec: “predlog za imenovanje  ravnatelja/ravnateljice – v mnenje ministrici« z vsemi ustreznimi prilogami. Podatke se dostavi oziroma odpošlje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  dne 21. 07. 2017 s poštno povratnico«.

Po pregledu izvršitve sklepov prejšnje seje je soglasno sprejet naslednji

SKLEP št. 23:

Svet zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 2. seje Sveta zavoda in potrdil sklepe.

Predsednica da v razpravo zapisnik 2. seje Sveta zavoda. Na zapisnik ni pripomb.

Svet zavoda soglasno sprejme

SKLEP št. 24:

Potrdi se zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda z dne 20. 07. 2017.

AD – 3

Predsednica Sveta zavoda preda besedo računovodkinji, ge. Ani Uršič, ki predstavi Polletno poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2017.

Računovodkinja je povedala, da so prihodki v prvem polletju znašali 1.086.391 EUR kar pomeni 55,31  % realizacije.

Odhodki pa so znašali 1.063.938 EUR kar predstavlja 54,30 % realizacijo.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 22.453 EUR.

Presežek smo beležili iz naslova:

 • V prvem polletju, pretežno v maju in juniju (16.652 EUR), smo prejeli 21.332,00 EUR sredstev iz naslova donacij. Večji del donacij se zaradi narave dogodkov porabi v drugi polovici leta.

Večje odstopanje med FN in realizacijo je razbrati na postavki donacij, kjer smo načrt presegli za 113,32 %.

Donacije:

 • nakup gospodinjskih pripomočkov – LK Ljubljana – 2.000 EUR (poraba julij, avgust)
 • ICC mednarodni računalniški tabor – 1.750 EUR (poraba julij)
 • stenska tipanka – Helios, Društvo Sila – 6.800 EUR
 • prilagajanje besedil (knjižnica) – JuliusMeinl – 5.000 EUR
 • vzpon na Triglav – Zveza LK District, – 2.000 EUR
 • ŠVN – Eles – 1.000 EUR (junij)
 • strokovna ekskurzija London (pretežno Porsche) – 2.550 EUR (poraba julij)
 • nakup belih palic –LK Kranj – 1000 EUR(poraba avgust).

Polletno poročilo izkazuje, da sledimo finančnemu načrtu.

V zadnjih dneh smo več izvedeli tudi glede financiranja projektov ESS, tako da bomo lahko pripravili rebalans finančnega načrta 2017, ki ga bomo pripravili na podlagi sklenjenih štirih pogodb.

Po predstavitvi poročila in razpravi nanj Svet zavoda  soglasno sprejme

SKLEP št. 25:

Člani Sveta zavoda se seznanijo s Polletnim poročilom o realizaciji finančnega načrta za  leto 2017.

AD – 4

Predsednica Sveta zavoda zbranim pove, da smo prejeli pozitivno mnenje k predlogu za imenovanje ravnateljice gospe Katjuše Koprivnikar, s strani ministrice (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) dne 31. 07. 2017.  Danes ima svet še zadnjo  nalogo imenovanje ravnateljice in predlaga, da se glasovanje izvede javno.

Svet soglasno sprejme

SKLEP št. 26:

Za imenovanje ravnateljice je glasovanje javno. Od skupnega števila 13 članov Sveta zavoda z glasovalno pravico je bilo prisotnih 9 članov; »ZA« je glasovalo 9 članov in »PROTI« ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.

-*-

Glede na navedeno je predsednica Sveta zavoda predlagala naslednji sklep o imenovanju ravnateljice

SKLEP  št. 27:

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj); v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), je Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana, na 3. redni seji dne 28. 08. 2017 sprejel  naslednji

SKLEP O IMENOVANJU RAVNATELJICE

 1. Za ravnateljico Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne se imenuje:

KATJUŠA KOPRIVNIKAR, rojena 30. 09. 1971 v Kranju, stanujoča Trata 56,  4224 Gorenja vas.

 1. Imenovana ravnateljica izpolnjuje vse pogoje po drugem odstavku 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
 1. Mandat ravnateljice traja pet let in začne teči 01. 09. 2017.
 1. Imenovana bo imela status delavke, zaposlene za nedoločen čas v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne.
 1. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo o zaposlitvi.
 1. Plača imenovane se oblikuje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.

OBRAZLOŽITEV:

Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne,  je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 27/2017 z dne 02. 06. 2017, str. 1425 in na spletni strani Centra IRIS objavil razpis za prosto  delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

V razpisanem osem dnevnem roku sta se na prosto delovno mesto prijavila dva kandidata.

Komisijo za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice, ki jo je Svet zavoda potrdil na konstitutivni seji, dne 30. 05. 2017. Komisija je vloge odpirala in obravnavala dne 14. 06. 2017. Po pregledu prispelih prijav je ugotovila, da sta bili obe prijavi oddani pravočasno, a je pri obeh vlogah manjkalo dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, zato je komisija oba kandidata pozvala k dopolnitvi vloge.

Kandidata sta poziv za dopolnitev vloge prejela, dne 15. 06. 2017 po elektronski pošti in dne 16. 06. 2017 po navadni pošti z dokazilom poštne povratnice. Rok za dopolnitev vloge je bil tri dni. Kandidat do izteka omenjenega roka svoje vloge ni dopolnil z dokazilom o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, iz česar sledi, da se njegova vloga šteje kot nepopolna in je iz izbirnega postopka izločena. Tako samo kandidatka izpolnjuje z razpisom določene pogoje.

Komisija je pripravila ustrezne dopise za pridobitev mnenja k vlogi in zaprosila Učiteljski zbor, Svet staršev, lokalno skupnost ter Dijaško skupnost zavoda. Vsi dopisi so bili navedenim poslani in vročeni.  Učiteljski zbor je zaprosilo prejel, dne 26. 06. 2017,  svet staršev, dijaška skupnost in lokalna skupnost  so ga prejeli 27. 06. 2017.

V zakonsko določenem roku 20 dni od zaprosila je Svet zavoda prejel mnenje učiteljskega zbora, sveta staršev in dijaške skupnosti. Lokalna skupnost mnenja v tem roku ni podala. Po pregledu pridobljenega mnenja učiteljskega zbora ter obrazloženega mnenja sveta staršev in dijaške skupnosti, po pregledu dokazil o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, opravljeni šoli za ravnatelje, program vodenja zavoda, dokazila o nekaznovanosti in druga dokazila, je Svet zavoda na 2. redni seji dne 20. 07. 2017 za ravnateljico Centra  za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne izbral gospo Katjušo Koprivnikar.

Gospa Katjuša Koprivnikar izpolnjuje pogoje po 53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. K vlogi je priložila naslednja dokazila;

– življenjepis

– program vodenja  Centra IRIS

– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidatka ni v kazenskem postopku

– fotokopijo diplome

– fotokopijo o opravljenem strokovnem izpitu

– fotokopijo odločbe o pridobljenem nazivu – svetovalka

– fotokopijo potrdila o defektološki dokvalifikaciji

– fotokopijo potrdila o opravljenem ravnateljskem izpitu

– fotokopijo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (Izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Svet zavoda je predlog za imenovanje izbrane kandidatke za ravnateljico dne 21. 07. 2017 posredoval v mnenje ministrici, pristojni za šolstvo. Pozitivno mnenje k imenovanju izbrane kandidatke na mesto ravnateljice Centra  za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne  smo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli dne 31. 07. 2017.

Svet zavoda je na 3. redni seji dne, 28. 08. 2017 imenoval Katjušo Koprivnikar za ravnateljico Centra  za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne. Imenovana kandidatka izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi zahtevane pogoje za ravnateljico  Centra  za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne.

Mandat  ravnateljice začne teči 01. 09. 2017.

PRAVNI POUK:

Vsak prijavljeni kandidat/kandidatka ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu tega sklepa zahtevati sodno varstvo pri pristojnem delovnem in socialnem sodišču, če meni da je bil kršen za izvedbo razpisa določeni postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev o imenovanju kandidata/kandidatke ali da imenovani kandidat/kandidatka ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.

Sklep o imenovanju se vroči: imenovani ravnateljici Katjuši Koprivnikar, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, lokalni skupnosti, Mestni občini Ljubljana in arhivu zavoda«.

AD – 5

Po posvetu s člani Sveta zavoda bo 4. seja Sveta zavoda, v ponedeljek dne 25. 09. 2017, ob 15.00 uri.

Seja je bila zaključena ob 15.35 uri.

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost