Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje)


Ime izobraževalnega programa

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni) – prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za slepe in slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne funkcije.

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Pomočnik / pomočnica v biotehniki in oskrbi

Trajanje izobraževanja

Izobraževanja traja 3 leta in je ovrednoteno s 120 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja

Trajanje izobraževanja se podaljšuje na tri leta zato, ker pri slepih in slabovidnih dijakih ter dijakih z okvaro vidne funkcije nastajajo zaostanki na številnih razvojnih področjih, kot so gibalni, kognitivni, čustveni, osebnostni razvoj ter razvoj na področju socializacije. Zaznavni procesi pri slepih in slabovidnih dijakih potekajo počasneje. Več časa potrebujejo za usvajanje učne snovi, opazovanje ali tipno zaznavanje, iskanje in predelavo informacij, posnemanje praktičnega dela, socialno učenje; počasneje potekajo tudi komunikacijski procesi (branje in pisanje), ovirana je orientacija v prostoru ter druge dejavnosti, ki temeljijo pretežno na vidnem zaznavanju. Podaljšanje časa omogoča dijaku z okvaro vida oblikovanje adekvatnih predstav in usvajanje praktičnih opravil preko preostalih čutil ob vzporedni verbalni komunikaciji, ki posreduje vsebino sporočila in usmerja proces učenja. Podaljšanje je potrebno tudi za preprečitev časovnega pritiska pri slepih in odpravljanje posledic utrujenosti ob dolgotrajnem procesu opazovanja pri slabovidnih ter zagotavljanja varnosti pri izvajanju praktičnega dela pouka. Primerna razporeditev časa omogoča dijakom uspešno izpolnjevanje zahtev učnega procesa ter vpliva na kognitivne, socialne in emocionalne vidike njihovega izobraževanja. Pri posredovanju in usvajanju novih učnih vsebin se v okviru posameznih predmetov zagotavlja sistematičnost in nazornost ter omogoča dijakom zadosti časa za usvajanje informacij.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

 • končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
 • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom in
 • ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Splošnoizobraževalni predmeti

 • slovenščina
 • matematika
 • družboslovje in naravoslovje
 • športna vzgoja

Strokovni moduli

 • Komunikacija na delovnem mestu
 • Čiščenje in urejanje prostorov
 • Kuhanje in strežba
 • Oblikovanje enostavnih tekstilij
 • Pomoč pri pripravi obrokov
 • Enostavni izdelki za dekoracije
(Skupno 410 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost