Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Gastronomija in turizem (srednje strokovno izobraževanje)


Ime izobraževalnega programa

Gastronomija in turizem (slepi in slabovidni) – prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za slepe in slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne funkcije

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Trajanje izobraževanja

Izobraževalni program traja 5 let in je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja

Trajanje izobraževanja se podaljšuje na pet let zato, ker pri slepih in slabovidnih dijakih ter dijakih z okvaro vidne funkcije nastajajo zaostanki na številnih razvojnih področjih, kot so gibalni, kognitivni, čustveni, osebnostni razvoj ter razvoj na področju socialnih veščin. Zaznavni procesi pri slepih in slabovidnih dijakih potekajo počasneje. Več časa potrebujejo za usvajanje učne snovi, opazovanje ali tipno zaznavanje, iskanje in predelavo informacij, izvajanje praktičnega dela, socialno učenje; počasneje potekajo tudi komunikacijski procesi (branje in pisanje), ovirana je orientacija v prostoru ter druge dejavnosti, ki temeljijo pretežno na vidnem zaznavanju. Podaljšanje časa omogoča dijaku z okvaro vida oblikovanje adekvatnih predstav in usvajanje praktičnih opravil preko preostalih čutil ob vzporedni verbalni komunikaciji, ki posreduje vsebino sporočila in usmerja proces učenja. Podaljšanje je potrebno tudi za preprečitev časovnega pritiska pri slepih in odpravljanje posledic utrujenosti ob dolgotrajnem procesu opazovanja pri slabovidnih. Primerna razporeditev časa omogoča dijakom uspešno izpolnjevanje zahtev učnega procesa ter vpliva na kognitivne, socialne in emocionalne vidike njihovega izobraževanja. Pri posredovanju in usvajanju novih učnih vsebin se v okviru posameznih predmetov zagotavlja sistematičnost in nazornost ter omogoča dijakom zadosti časa za usvajanje informacij.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali
 • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
 • in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole, so opravili obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti) in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspe šno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti),
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Splošnoizobraževalni predmeti

 • Matematika
 • Tuji jezik I
 • Tuji jezik II
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Sociologija (izbirni)
 • Psihologija (izbirni)
 • Fizika
 • Kemija
 • Biologija
 • Športna vzgoja

Strokovni moduli

 • M1 Osnove gostinstva in turizma
 • M2 Podjetništvo in zakonodaja
 • M3 Poslovno komuniciranje in IKT
 • M4 Naravna in kulturna dediščina
 • M9 Turistično spremljanje in vodenje (izbirno)
 • M10 Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov (izbirno)
 • M11 Obdelava  turističnih informacij (izbirno)
 • M12 Hotelska in receptorska dela (izbirno)
 • M 20 Turistično destinacijski  menedžment (izbirno)
(Skupno 584 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost