Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Administrator (srednje poklicno izobraževanje)


Ime izobraževalnega programa

Administrator – prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za slepe in slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne funkcije

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Administrator / administratorka

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja štiri leta. 
Izobraževalni program je ovrednoten z 180 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja

Trajanje izobraževanja se podaljšuje na štiri leta zato, ker pri slepih in slabovidnih dijakih ter dijakih z okvaro vidne funkcije nastajajo zaostanki na številnih razvojnih področjih, kot so gibalni, kognitivni, čustveni, osebnostni razvoj ter razvoj na področju socializacije. Zaznavni procesi pri slepih in slabovidnih dijakih potekajo počasneje. Več časa potrebujejo za usvajanje učne snovi, opazovanje ali tipno zaznavanje, iskanje in predelavo informacij, posnemanje praktičnega dela, socialno učenje; počasneje potekajo tudi komunikacijski procesi (branje in pisanje), ovirana je orientacija v prostoru ter druge dejavnosti, ki temeljijo pretežno na vidnem zaznavanju. Podaljšanje časa omogoča dijaku z okvaro vida oblikovanje adekvatnih predstav in usvajanje praktičnih opravil preko preostalih čutil ob vzporedni verbalni komunikaciji, ki posreduje vsebino sporočila in usmerja proces učenja. Podaljšanje je potrebna tudi za preprečitev časovnega pritiska pri slepih in odpravljanje posledic utrujenosti ob dolgotrajnem procesu opazovanja pri slabovidnih. Primerna razporeditev časa omogoča dijakom uspešno izpolnjevanje zahtev učnega procesa ter vpliva na kognitivne, socialne in emocionalne vidike njihovega izobraževanja. Pri posredovanju in usvajanju novih učnih vsebin se v okviru posameznih predmetov zagotavlja sistematičnost in nazornost ter omogoča dijakom zadosti časa za usvajanje informacij.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
 • in ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Splošnoizobraževalni predmeti

 • Slovenščina
 • Matematika
 • Tuji jezik – angleščina
 • Umetnost
 • Naravoslovje
 • Družboslovje
 • Športna vzgoja

Strokovni moduli

 • Temelji gospodarstva
 • Administrativno poslovanje
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje
 • Upravni postopek

Odprti del kurikula

 • Komunikacija
 • Poslovna angleščina
 • Nemščina
 • Retorika
(Skupno 411 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost