Z roko v roki poMOČ

Projekt Z roko v roki poMOČ sledi ključnim načelom in priporočilom spodbujanja inkluzije v izobraževanju, ki predstavljajo pomembno osnovo za zagotavljanje enakih možnosti za učence z različnimi vrstami posebnih potreb v vseh vidikih njihovega življenja. Celotna ponudba aktivnosti v okviru projekta ponuja programe usposabljanj, ki imajo poudarek na oblikovanju pozitivnih stališč do vseh otrok s posebnimi potrebami, na profesionalnih vrednotah in ne zgolj na znanju in spretnostih. Vsebine se nanašajo na različna področja dela, preko katerih se razvijajo kompetence, ki jih strokovni delavci nujno potrebujejo v inkluzivnem izobraževanju: prepoznavanje potreb otrok s posebnimi potrebami, poglobljena komunikacija s starši, timsko delo, radovednost, kritično mišljenje, fleksibilnost, občutek odgovornosti.

Namen projekta Z roko v roku poMOČ je nuditi podporo in širok nabor vsebin in načinov usposabljanj s področja pomoči in obravnave, ki bi prispevala k razvoju inkluzivnega izobraževanja in dvigu njegove kakovosti.

Projekt je organizacijsko zasnovan v obliki konzorcija, ki ga sestavljajo partnerji, kateri se ukvarjajo s skupinami otrok s posebnimi potrebami na različnih ravneh in oblikah vzgoje in izobraževanja. Povezanost različnih inštitucij z visoko usposobljenim strokovnim kadrom predstavlja inovativen pristop na področju zagotavljanja podpore strokovnim in vodstvenim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja ter omogoča hitro odzivnost na konkretne potrebe vzgojno-izobraževalnih institucij ali posameznikov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naziv projekta: Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: Projekt Z roko v roki poMOČ)

Vrednost projekta: 1.494.000,00 EUR

Za obdobje: od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2021

Konzorcijski partnerji:

 1. Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne: http://center-iris.si/
 2. Center Janeza Levca Ljubljana: http://www.centerjanezalevca.si/
 3. Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož: http://www.cksg.si/J3/
 4. Center za sluh in govor Maribor: http://www.csgm.si/
 5. CIRIUS Kamnik: http://www.cirius-kamnik.si/
 6. CIRIUS Vipava: http://www.cirius-vipava.si/
 7. Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora: http://www.vizvisnjagora.si/
 8. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana: http://www.zgnl.si/

Ciljne skupine:

 1. Strokovni, svetovalni in vodstveni delavci na področju:
 • predšolske vzgoje (vzgojitelji, pomočnik vzgojitelja),
 • osnovnošolskega izobraževanja (izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojeni programi z nižjim izobrazbenim standardom in posebni programi vzgoje in izobraževanja)
 • osnovnega glasbenega izobraževanja,
 • poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih.
 1. Strokovni, svetovalni in vodstveni delavci:
 • ki pri otrocih in mladostnikih zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s tem potrebo po dodatni pomoči, niso pa usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami;
 • ki pri otrocih in mladostnikih, ki so usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami, zaznavajo težave pri doseganju učnih in vzgojnih ciljev in s tem potrebo po še dodatni strokovni pomoči;
 • ki pri vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov z več motnjami, avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju potrebujejo kontinuum pomoči s ciljem krepitve njihovih lastnih kompetenc za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami;
 • ki si želijo pridobiti dodatna strokovna znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami.
 1. Strokovni in vodstveni delavci v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
 2. Slušatelji Šole za ravnatelje
 3. Strokovni delavci, ki izvajajo obšolske programe, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami

 

Save

Save