Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Priporočila za pripravo prilagojenih elektronskih gradiv z uporabo brajeve vrstice za osebe s slepoto


Priporočila so namenjana prilagajanju šolskih gradiv.

Osnovno:

 1. Za celotno oblikovanje velja leva poravnava.
 2. Od vseh načinov oblikovanja besedila (krepko, poševni tisk …) lahko uporabljamo le podčrtovanje, npr. beseda, ki jo želimo poudariti. V kolikor je besedilo, ki ga želimo podčrtati številka, kratica oz. je velika začetnica pomembna, tega oblikovanja ne uporabimo.

Učenci/dijaki lahko podčrtovanje uporabljajo tudi za označevanje odgovorov, odgovor lahko označijo tudi na drug način, npr. z x.

 1. Med posameznimi deli besedila uporabimo le po eno izpuščeno vrstico. Med navodilom in začetkom naloge NI presledka.
 2. Besedilo, ki je zapisano v različnih grafičnih oblikah (grafikoni, diagrami …) izpišemo.
 3. Preglednice so lahko uporabljene le, ko gre za enostavne (z manjšim številom stolpcev). Pri tem je potrebno zapisati, da sledi preglednica in jo tudi opisati (število stolpcev in število vrstic – Preglednica: 2 stolpca; 2 vrstici). Podatke iz obsežnejših preglednic se izpiše, podatke se med seboj loči s podpičjem. 
 4. Pri zapisu znakov, ki jih uporabljamo v besedilu sledimo dokumentu v prilogi. 

Priporočila za pripravo prilagojenih elektronskih gradiv za pisna ocenjevanja znanja z uporabo brajeve vrstice za osebe s slepoto:

 1. Na začetku testa je smiselno napisati, koliko nalog vsebuje test. Gradivo za pisni preizkus predstavimo ustno in učenca/dijaka opozorimo na določene naloge npr. naloga, ki zahteva več časa za reševanje ob koncu testa. Potrebno se je izogibati daljšim opisom na začetku gradiva, ki bi slepemu učencu/dijaku predstavljali prevelike dodatne obremenitve glede branja.
 1. Označevanje točk je v oklepaju takoj za številko naloge pred navodilom.

Primer:

 1. (5 točk)
 2. (2 + 3 = 5 točk) – strukturirane naloge
 1. Izhodiščna besedila pri jezikih so vedno natisnjena v brajici kot priloga. Ko gre za slabše bralce brajice v tiskani obliki, je možno uporabiti drugi računalnik, na katerem bere prilogo.
 1. Kjer se zahteva daljši odgovor, je na mestu, kjer imajo drugi črtovje za odgovor, napisano le Odgovor: ali Odgovor: ___

Ta rešitev se uporablja, ko naloga vključuje daljši uvod, vire, opis slike, itd. ali zahteva daljši odgovor. V tem primeru lahko zapišemo:

Odgovor (daljši): in tako učenca/dijaka opozorimo, da pričakujemo daljši odgovor, na kar so ostali opozorjeni z več črtami za odgovor.

 1. Pika na koncu prostora za odgovor je tudi znak, da se pričakuje odgovor v povedi.

Primer:

Odgovor: ___.

 1. Vir, slika – tudi opis – je potrebno da stoji za vprašanjem v konkretni nalogi. Tako učenci/dijaki vedo, na kaj morajo biti ob branju vira ali opisa pozorni.
 1. Kadar naloga ponuja določene možnosti odgovorov in so ti za videče učence/dijake označeni npr. krepko, je potrebno na začetku in koncu zapisati oklepaj, da učenec/dijak ve, kje se začne in konča izbira. 

Primer: Did you go (somewhere / anywhere / anything) nice at the weekend?

 1. Zaradi lažje berljivosti se poševnica ne uporabi kot stično ločilo, ampak je pred poševnico in za poševnico presledek.
 1. Prazen prostor se označi s 3 podčrtaji ___, beseda, ki jo je potrebno uporabiti stoji pred podčrtajem. Primer: I (know ___) Billy since I was a child.

Učence/dijake pri urah DSP navajamo, da podčrtajev ne brišejo, saj tako nimajo več možnosti, da bi preverili pravilnost rešitev.

 1. Preglednice so lahko uporabljene le, ko gre za enostavne (z manjšim številom stolpcev). V navodilu za reševanje naloge je potrebno opozoriti, da je spodaj preglednica z opisi stolpcev in vrstic. Učenec/dijak mora biti vajen reševanja preglednic. 

Primer: 

Določite oblikovna razmerja (ujemanje, vezava ali primik) med stavčnimi členi v stavkih. Podatki so v preglednici, v prvem stolpcu so zapisani stavki, v ostalih treh pa so prazna polja, v katere je potrebno z vpisom znaka x v ustrezno označiti vrsto razmerja.   

Preglednica: 4 stolpci, 4 vrstice.

StavekUjemanjeVezavaPrimik
Na novoletni jelki so gorele svečke.   
Prijateljstvo traja že zelo dolgo.   
Posledice poplav so bile velike.   
 1. Preglednice z manjkajočimi informacijami je bolje pretvoriti v besedilo. Tudi sicer je potrebno pri nalogi, ki vsebuje preglednico razmisliti, če jo je možno preoblikovati v besedilo. V tem primeru je potrebno smiselno urediti podatke.

Primer pretvorbe preglednice:

Označite oblikovna razmerja (ujemanje, vezava ali primik) med stavčnimi členi v naslednjih stavkih z x!   

StavekUjemanjeVezavaPrimik
Na novoletni jelki so gorele svečke.   
Prijateljstvo traja že zelo dolgo.   
Posledice poplav so bile velike.   

Preberite spodnje stavke in označite oblikovna razmerja med stavčnimi členi v njih (ujemanje, vezava ali primik), ki so navedena za vsakim stavkom v oklepajih tako, da podčrtate oblikovno razmerje.

Na novoletni jelki so gorele svečke. (ujemanje; vezava; primik)

Prijateljstvo traja že zelo dolgo. (ujemanje; vezava; primik)

Posledice poplav so bile velike. (ujemanje; vezava; primik)

 1. Ko so naštete besede/izrazi, ki jih je potrebno vstaviti v besedilo, naj bodo te naštete v stolpcu, leva poravnava pred besedilom, še boljša rešitev pa je, da so natisnjene v brajici v prilogi.
 1. Oglati oklepaj se uporablja v skladu z zapisom. Učenci/dijaki morajo poznati ustrezen zapis.
 1. Popravljanje testov in informacije učencem/dijakom o napak: Praksa na tem področju je različna, npr. označevanje pravilni/napačnih/pomanjkljivih odgovorov. Strinjamo se, da je vedno potrebna tudi ustna analiza, ki jo učitelj opravi z učencem/dijakom. 

Vsak učitelj naj uporablja rešitve, ki se mu zdijo najbolj smiselne glede na predmet, ki ga uči in učence/dijake, ki jim je informacija namenjena. 

Pripravil Aktiv jezikov, družboslovnih in umetniških predmetov OŠ in SŠ Centra IRIS.

Seznam znakov v osemtočkovni brajici

(Skupno 83 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost