Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Izobraževanje na daljavo v izrednih razmerah


PRILOGA 1: Izobraževanje na daljavo v izrednih razmerah

Poleg Pravil šolskega reda, se pri izobraževanju na daljavo v izrednih razmerah uporabljajo tudi pravila, ki veljajo za izobraževanje na daljavo v izrednih razmerah (naprej izobraževanje na daljavo).

I. Splošne določbe

 1. Pouk v času izobraževanja na daljavo poteka po drugačnem urniku, kot običajno. Učenci so z novim urnikom ali morebitnimi spremembami seznanjeni pred pričetkom izvajanja pouka na daljavo in pred uvedbo spremembe.
 2. Pred pričetkom izvajanja pouka na daljavo, se opravi povpraševanje o nezadostni tehnični opremi za izobraževanje na daljavo na podlagi pridobljenih informacij od staršev in učiteljev.
 3. Staršem in učencem se posreduje navodila za dostop in uporabo spletnih učilnic pred pričetkom pouka na daljavo. Navodila so objavljena tudi na spletni strani Centra IRIS. Stašem in učencem je nudena pomoč in svetovanje pri uporabi spletnih učilnic, e-pošte, videokonferenc ves čas izobraževanja na daljavo. Komunikacija poteka preko elektronske pošte in preko videokonferenc. Starši lahko pokličejo tudi v tajništvo Centra IRIS.
 4. Roki za ocenjevanje se v času izobraževanja na daljavo določijo na novo. Učence z njimi seznani učitelj, ki predmet poučuje.
 5. Kriteriji ocenjevanja v primeru izobraževanja na daljavo bodo sprejeti po strokovnih aktivih. Delo v času izobraževanja na daljavo se ocenjuje v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
 6. Individualna učna pomoč se organizira ob začetku poučevanja na daljavo. Učna pomoč se ponudi učencu na predlog razrednega ali predmetnega učitelja. Učitelj, ki dodatno učno pomoč zagotavlja, se o obsegu snovi dogovori z učiteljem posameznega predmeta. Število ur učne pomoči se določi v dogovoru z učencem in učiteljem.

II. Učitelji

 1. Strokovno osebje je na voljo preko šolskega e-naslova v obliki: ime.priimek@center-iris.si.
 2. Učitelji so dosegljivi preko videokonference v času govorilnih ur. Za pogovor je potrebna predhodna najava preko elektronske pošte, da lahko učitelj pošlje ustrezno povezavo.
 3. V primeru izobraževanja na daljavo strokovno osebje uporablja šolske spletne učilnice , ki so dosegljive na https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=2505 ali preko spletne strani Center IRIS zavihek Pouk na daljavo.
 4. Razredniki na začetku šolskega leta učencem razdelijo natisnjene AAI prijave. S podpisano prijavo in soglasjem, učenci pridobijo dostop do spletnih učilnic in šolskega e-naslova. Na osebni računalnik si lahko naložijo programski paket Office 365, ki vključuje Word, Excel, PowerPoint.
 5. Učitelji bodo z učenci predmetne stopnje urili digitalne kompetence (dostop in uporaba spletnih učilnic, uporaba e-naslova, prijava na videokonferenco) tudi v času pouka v razredu.
 6. Razredniki učencev razredne stopnje bodo učencem in staršem pravočasno posredovali gesla za vstop v spletne učilnice.
 7. Učitelji seznanijo učence z bontonom na spletu in pravili, ki veljajo v času izvajanja pouka na daljavo.
 8. Učitelji učencem na morebitna vprašanja posredujejo povratne informacije v času učnih ur, ki potekajo v obliki videokonferenc ali preko elektronske pošte najpozneje naslednji delovni dan. Povratno informacijo v zvezi z oddanimi nalogami, učitelji posredujejo v roku petih delovnih dni od oddaje naloge, razen, če ni dogovorjeno drugače.
 9. O nesodelovanju učenca in/ali neopravljanju obveznosti pri posameznem predmetu učitelj vodi evidenco in posreduje informacije razredniku. Razrednik o tem obvesti starše/skrbnike.
 10. Učitelj se z učenci dogovori o načinu obveščanja o novih objavah v spletni učilnici (preko elektronske pošte, kot oznaka v spletni učilnici za opravljeno nalogo). Učitelj je dolžan navesti roke za izpolnitev posameznih obveznosti učenca.
 11. Učitelj je dolžan skrbeti za urejenost in preglednost spletne učilnice in za dostopnost vseh objavljenih gradiv.

III. Učenci/starši/skrbniki

 1. Vsi učenci so ob podpisanem soglasju prejeli šolske elektronske naslove. Spletne učilnice so učencem razredne stopnje in posebnega programa vzgoje in izobraževanja dostopne z gesli. Učenci predmetne stopnje uporabljajo AAI identiteto.
 2. Učenci po dogovoru z učiteljem pregledujejo objave v spletnih učilnicah in vsak delovni dan pregledajo e-pošto na šolskem e-naslovu oziroma na drugem e-naslovu, ki ga uporabljajo za komunikacijo z učitelji.
 3. V primeru opravičene odsotnosti učenca, morajo starši/skrbniki o tem obvestiti razrednika v dveh delovnih dneh.
 4. V primeru tehničnih težav (nedelujoča ali pomanjkljiva računalniška ali programska oprema), morajo starši/skrbniki o tem obvestiti razrednika.
 5. V kolikor so učenec in njegovi starši/skrbniki več dni zaporedoma neodzivni preko spletnih storitev, jih lahko preko telefona kontaktira razrednik, šolska svetovalna služba ali učitelj posameznega predmeta.
 6. Učenci pri e-komunikaciji z učitelji, vrstniki in ostalimi uporabljajo spletni bonton (https://safe.si/nasveti/obnasanje-na-spletu/spletni-in-mobilni-bonton).

Komunikacija preko videokonference in e-pošte je spoštljiva, strpna in prijazna. Uporablja se slovenski knjižni jezik in pravila za zapisovanje sporočil (uvodni pozdrav, besedilo in zaključni pozdrav).

Preko spleta ni dovoljeno:

 • snemanje videokonferenc in udeležencev brez predhodnega soglasja,
 • objavljanje fotografij in posnetkov drugih brez njihovega dovoljenja,
 • ustrahovanje, nadlegovanje, žaljenje, sovražni govor,
 • ustvarjanje, pošiljanje, objavljanje ali izmenjava podatkov z neprimerno vsebino,
 • kraja identitete (pisanje, objavljanje v tujem imenu),
 • oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 • omogočanje dostopa do omrežja oz. uporabo storitev neupravičenim osebam,
 • poskus pridobitve in uporabe tuje identitete za uporabo storitev,
 • uporaba storitev omrežja ARNES za pridobitniške dejavnosti,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.
 1. Učenci so dolžni redno sodelovati pri izobraževanju na daljavo, ki vključuje udeležbo na videokonferencah, opravljanje obveznosti iz spletnih učilnic in e-pošte v skladu z navodili učiteljev in v dogovorjenih rokih.
 2. Vsebina gradiv, ki jih učitelji objavijo v spletnih učilnicah, je namenjena v izobraževalne namene izključno učencem Centra IRIS. Brez vnaprejšnjega dovoljenja oziroma soglasja učitelja kot avtorja gradiva ni dovoljeno uporabljati gradiv za druge namene, jih objavljati ali posredovati drugim osebam.
 3. Če učenec odda nalogo v obliki fotografije (različni formati), mora biti slika v celoti razločna.
 4. Oddana naloga mora biti avtorsko delo učenca in ne prepisana od sošolca ali s spleta. Če učitelj ugotovi, da naloga ni avtorsko delo učenca, se naloga zavrne.
 5. V kolikor naloga vključuje vire, ki se ne nanašajo na učno gradivo posameznega predmeta (učbenik, delovni zvezek …), mora učenec navesti vire informacij.

IV. Videokonference

 1. Učenec se na videokonferenco prijavi s svojim pravim imenom in priimkom (lahko tudi samo z imenom) ali s pravim imenom in priimkom starša. Učenec mora imeti ob prihodu v videokonferenco vklopljeno kamero.
 2. Učenec oziroma starši/skrbniki ne smejo deliti naprej vabila za udeležbo na videokonferenci (razen starši/skrbniki svojemu otroku, za katerega velja vabilo).
 3. Učenec se prijavi na videokonferenco pravočasno, vsaj 5 minut pred pričetkom srečanja, kjer počaka na učitelja.
 4. Pri izvajanju videokonference veljajo pravila vedenja, ki za učence veljajo pri izvajanju rednega pouka in pouka v računalniški učilnici, smiselno prilagojena poučevanju na daljavo.
 5. Prepovedano je vsakršno snemanje videokonference brez predhodnega soglasja vseh udeležencev videokonference.
 6. Učenec ima med videokonferenco mikrofon izklopljen in ga vključi zgolj po potrebi.
 7. Učenci si med videokonferenco ne dopisujejo med seboj, razen ob dovoljenju učitelja.
 8. Udeležba na videokonferencah je obvezna. Neudeležbo je potrebno opravičiti in predelati obravnavano učno snov.
(Skupno 161 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost