Pomoč inkluziji

Enota za pomoč inkluziji je podporna služba inkluzivnim procesom, saj zagotavlja strokovno obravnavo in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami vida, vključenih v večinske šole – izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Cilji delovanja enote za pomoč inkluziji

  • celostna  usposobitev slepega ali slabovidnega  otroka in mladostnika, temelječa na prepoznavanju in zmanjšanju razvojnih zaostankov, ki so posledica motnje vida
  • priprava družinskega, šolskega in širšega socialnega okolja na obravnavo, vzgojo in usposobitev slepega ali slabovidnega otroka in mladostnika
  • usposobitev vzgojiteljev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki obravnavajo slepega ali slabovidnega otroka ali mladostnika

Dejavnosti enote za pomoč inkluziji

  • specialno-pedagoško (tiflopedagoško) obravnavo slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov
  • mobilno spremljamo otroke in mladostnike v večinskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah
  • svetoujemo učiteljem in drugim strokovnim delavcem glede načrtovanja pouka, prilagajanja metod in didaktičnih pripomočkov, specializirane opreme…
  • organiziramo in izvajamo seminarje za  vse ciljne skupine  (učitelji, starši, zainteresirana javnost…)
  • tečajne oblike dela, tematske delavnice, športne aktivnosti, organizacija taborov za ciljno skupine slepih in slabovidnih in otrok in mladostnikov…

Delovanje enote zagotavlja otroku in mladostniku pridobivanje ustreznih učnih izkušenj preko različnih senzornih poti (sluh, tip, vonj, vid, okus) ter možnost aktivne interakcije z okoljem, ki je osnova za razvoj socialnih, kognitivnih in emocionalnih sposobnosti. Močno je orientirano na pomoč, svetovanje in izobraževanje otrok in mladostnikov, njihovega ožjega socialnega okolja (družine: starši, sorojenci, stari starši) in širšega socialnega okolja (šola, sovrstniki in njihovi starši, zdravstveno osebje, ki z otrokom dela, vodstvo šole, svetovalni delavci in učitelji).

Oglejte si še Oddelek za pripomočke.

Izobraževanja

  • Večina predavanj in seminarjev se organizira preko projekta Z roko v roki poMOČ in so brezplačna.

Glejte tudi …