Šolski sklad

Na 18. redni seji, dne 28.2.2012, je svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani sprejel sklep o ustanovitni šolskega sklada.

Sklad se ustanovi za:
• pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in drugih virov,
• financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina vzgojnega oziroma izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme,
• zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
• pomoč socialno šibkim otrokom oz. učencem.

Predsednica upravnega odbora je ?.

številka računa šolskega sklada: 01100-6030689853 sklic 29900

Vloga-za-dodelitev-sredstev-iz-šolskega-sklada

sklep o ustanovitvi šolskega sklada