Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Zapisnik 2. seje Sveta zavoda


Z A P I S N I K
2. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 20. 07. 2017, ob 14.30 uri v zbornici Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.
Prisotni:  ga.  Marina  Trampuš,    ga.  Mojca  Ifko  Pinosa,  ga.  Livija  Poga
čnik  Jarec, ga. Damijana Dušak, g. Igor Miklavčič, ga. Tjaša Pečnik, ga. Dragana Žunič, g. Luka Bergant, gdč. Stefania Stepich (9).
Opravičeno  odsotni:  ga.  Snežana  Gole,    g.  Klemen  Bajc,    g.  Darijan  Vizjak,  ga.  Jasminka Erklavec (4)
Neopravičeno odsotni:  –
Ostali prisotni: ga. Katjuša Koprivnikar – ravnateljica, ga. Marija Jeraša – sindikalna zaupnica, ga. Marija Jager –  zapisnikarica.
Predsednica  pozdravi  prisotne  in  ugotovi  sklepčnost  Sveta  zavoda  Centra IRIS.  Od 13 članov Sveta zavoda je bilo prisotnih 9 članov.
Predlaga se naslednji
1.   Potrditev dnevnega reda 2. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS.
2.   Pregled  izvršitve  sklepov  in  potrditev zapisnika  1.  redne  konstitutivne  seje Sveta  zavoda, 30. 05. 2017.
3.   Sprejem   in   potrditev čistopisa Poslovnika o delu Sveta zavoda Centra IRIS.
4.   Seznanitev  s  poročilom  glede  postopka  imenovanja  ravnatelja/ravnateljice, seznanitev s prispelimi mnenji glede imenovanja ravnatelja/ravnateljice.
5.   Razgovor s kandidatko za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
6.   Glasovanje o kandidatki za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
7.   Razno.
AD – 1
Predsednica je povedala, da so vsi člani Sveta zavoda vabilo  in  gradivo k točkam dnevnega reda prejeli po elektronski pošti. Dnevni red seje  daje  v  razpravo. Na dnevni red ni pripomb. Člani Sveta zavoda Centra IRIS soglasno sprejmejo naslednji 2
SKLEP št. : 13
Potrdi se predlagani dnevni red 2. Seje Sveta zavoda Centra IRIS.
AD – 2
Pregled  izvršitve  sklepov  1.  redne  konstitutivne  seje  Sveta  zavoda  Centra IRIS (30. 05. 2017) poda predsednica Sveta zavoda in pove kateri sklepi so bili na seji sprejeti.
»Pregled  sklepov  1.  redne  konstitutivne seje  Sveta  zavoda  Centra  IRIS, z dne 30. 05. 2017
SKLEP št. 1:
Potrdijo  se  mandati  vsem  izvoljenim  in  imenovanim članom.  Mandat članov  traja  4 (štiri) leta (t.j. do 30. 05. 2021).
SKLEP št. 2:
Potrdi se predlagani dnevni red 1. konstitutivne seje Sveta zavoda.
SKLEP št. 3:
Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 08. 03. 2017.
SKLEP št. 4:
Svet  zavoda  je  za  predsednico  Sveta  zavoda  Centra  IRIS  izvolil  gospo  Dragano Žunič.
SKLEP št. 5:
Svet  zavoda  je  za  namestnico  predsednice Sveta  zavoda  Centra  IRIS  izvolil gospo Mojco Ifko Pinosa.
SKLEP št. 6:
Vabilo in gradivo za sejo se vsem članom Sveta zavoda pošilja v elektronski obliki.
SKLEP št. 7:
Pripravi  se čistopis  Poslovnika  o  delu  Sveta  zavoda in  se  ga  pošlje članom  Sveta zavoda. Svet zavoda ga bo obravnaval in sprejel  na naslednji seji Sveta zavoda.
SKLEP št. 8:
Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice (priloga). Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Centra IRIS, dne 02. 06. 2017.
SKLEP št. 9:
V komisijo za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice zavoda se imenujejo:
1.  Dragana  Žunič, predsednica komisije
2.  Mojca  Ifko  Pinosa, članica, v primeru odsotnosti Snežana Gole
3.  Livija  Pogačnik Jarec, članica.
SKLEP št. 10:
Rebalans  Finančnega  in  Kadrovskega  načrta  zavoda  Centra  IRIS  za  leto  2017  se pripravi na osnovi podpisanih pogodb projektov ESS do naslednje redne seje.
SKLEP št.. 11:
V   Upravni   odbor šolskega sklada s strani predstavnikov delavcev zavoda so imenovani:
1. ga. Lena Pavli Fister
2. ga. Karmen Pajk
3. g. Dušan Škafar
SKLEP št. 12:
Svet  staršev  naj  v  Upravni odbor šolskega  sklada  imenuje  štiri  (4)  predstavnike staršev«.
Povedala  je  da  Sklep  št.  10  še  ni  realiziran,  ker  še  niso  podpisane  pogodbe  vseh projektov na katere smo se prijavili na razpis.
Po pregledu izvršitve sklepov prejšnje seje je soglasno sprejet naslednji
SKLEP št. 14:
Svet zavoda se je seznanil z izvršitvijo sklepov 1. konstitutivne seje Sveta zavoda in potrdil sklepe.
Predsednica da v razpravo zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta zavoda. Na zapisnik ni pripomb.
Svet zavoda soglasno sprejme
SKLEP št. 15:
Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta zavoda z dne 30. 05. 2017.
AD – 3
Predsednica je povedala, da se je pripravil čistopis Poslovnika o delu Sveta zavoda in  je  bil  poslan članom  Sveta  zavoda.  Prisotne  je  seznanila,  da  smo  v  zvezi  z glasovalno  pravico  dijakov  v  Svetu  zavoda  ponovno  vprašali  na  MIZŠ  –  pravno  službo    dne  14.  06.  2017. Odgovor  MIZŠ  –  pravne  službe,  dne  15.  06.  2017  je naslednji:  »sestavo  sveta  javnega  vrtca  oziroma  šole  določa  46. člen  Zakona  o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in če so člani sveta javne šole tudi dijaki, ti enakopravno z drugimi člani sveta odločajo«.
Po obravnavi in razpravi je Svet zavoda soglasno sprejel
SKLEP št. 16:
Sprejme  se  Poslovnik  o  delu  Sveta  zavoda.  Poslovnik  se  objavi  na  oglasni  deski  zavoda in na spletni strani Centra IRIS.
AD – 4
Pod  to  točko  predsednica  Sveta  seznani  člane  Sveta  s  potekom  postopka  za  imenovanje  ravnatelja/ravnateljice. Člani  Sveta  so  v  gradivu  za  sejo  prejeli  poročilo do sedaj opravljenih postopkih. Predsednica Sveta zavoda pove, da so  bila podana tri mnenja: mnenje učiteljskega zbora (dne 28. 06. 2017), mnenje Sveta staršev (dne 14. 07. 2017) mnenje dijaške skupnosti (dne 17. 07 2017). Mnenja  lokalne skupnosti 4 iz  Mestne  občine  Ljubljana  nismo  prejeli  v  20-dnevnem  roku,  ki  je  potekel 18. 07. 2017.   Predsednica pove, da mnenja navedenih tudi niso obvezujoča.
Po razpravi Svet zavoda soglasno sprejme
SKLEP št. 17:
Poročilo Komisije za izvedbo predhodnega postopka za  imenovanje ravnatelja/ravnateljice zavoda, z dne 10. 07. in 18. 07. 2017 se sprejme v predlagani obliki.
Predsednica Sveta zavoda vpraša člane Sveta zavoda kakšno glasovanje želijo tajno ali javno za izbiro kandidatke za ravnateljico zavoda Centra IRIS. Glede na to, da je samo ena kandidatka se glasovanje izvede javno.
Svet soglasno sprejme
SKLEP št. 18:
Izbira  ravnatelja se izpelje z javnim glasovanjem.
AD – 5
V  tej  točki  poteka  predstavitev  za  delovno  mesto  ravnatelja/ravnateljice  kandidatke  ga. Katjuše Koprivnikar.
V  razpravi  s  kandidatko  se  je  pogovarjala  ga.  L.  Pogačnik  Jarec  in  ga.  Mojca  Ifko  Pinosa.
AD – 6
Predsednica poda    navodila    o    glasovanju kandidatke    za    delovno    mesto ravnatelja/ravnateljice in predlaga izvedbo glasovanja.
Glasovanje  se  opravi  z  dviganjem  roke, na  vprašanje  predsednice  Sveta  zavoda  »kdo  je  ZA«  8  članov,  po  tem  »kdo  je  PROTI«  1  član,  in  na  koncu  »kdo  se  je  glasovanja vzdržal« nihče.
Glede  na  ugotovljene  rezultate  javnega  glasovanja  za  izbiro  ravnateljice  zavoda,  je  Svet  zavoda  na  temelju  pozitivne  zakonodaje  sprejel  naslednji  ugotovitveni  sklep,  ki ga je predlagala predsednica Sveta zavoda.
SKLEP št. 19:
Člani Sveta zavoda so glasovali javno za gospo KATJUŠO KOPRIVNIKAR: »ZA«  8 članov, »PROTI« 1 član, vzdrževanja se ni vzdržal nihče.
Kandidatka  gospa  Katjuša  Koprivnikar  izpolnjuje  vse  z  zakonom  in  drugimi  predpisi  zahtevane  pogoje  za  ravnateljico  zavoda  Centra  IRIS  in  je  na  javnem  glasovanju dosegla zadostno število glasov, saj je od skupnega števila 13 članov Sveta zavoda z glasovalno pravico bilo prisotnih 9 članov, »ZA« je glasovalo 8 članov in »PROTI« je glasoval 1 član, vzdrževanja se ni vzdržal nihče.  Zadostno število pa predstavlja 7  članov Sveta zavoda.
-*-
Glede  na  navedeno  je  predsednica  Sveta  zavoda  predlagala  naslednji  sklep  o  izbiri  kandidatke za ravnatelji
co zavoda Centra IRIS:
SKLEP O IZBIRI KANDIDATKE ZA RAVNATELJICO št. 20:
1. Za  kandidatko  za  ravnateljico  zavoda Centra  IRIS  –    Center  za  izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  in svetovanje za
slepe in slabovidne, Langu
sova ulica 8, 1000 Ljubljana, se izbere
gospa KATJUŠA KOPRIVNIKAR, rojena v Kranju, 30. 09. 1971, stanujoča  Trata 56,  4224 Gorenja vas.
2. Izbrana kandidatka za ravnateljico zavoda Centra IRIS –  Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne izpolnjuje vse pogoje po
drugem   odstavku   53. člena   Zakona   o   organizaciji   in   financiranju   vzgoje   in   izobraževanja.
3. Predlog  za  imenovanje  izbrane  kandidatke  se  pošlje  v  mnenje  ministrici,  pristojni  za izobraževanje.
OBRAZLOŽITEV:
Svet  zavoda  Centra  IRIS – Center  za  izobraževanje,  rehabilitacijo,  inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne,   je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 27/2017,  z  dne  02.  06.  2017,  str.  1425  in  na  spletni  strani  Centra  IRIS    razpisal delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
– Na razpis sta se prijavila dva kandidata.
– Komisija za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice je po pregledu prispelih prijav ugotovila, da sta bili obe prijavi oddani pravočasno, a je pri  obeh  vlogah  manjkalo  dokazilo  o  delovnih izkušnjah  v  vzgoji  in  izobraževanju, zato sta bila oba kandidata pozvana na dopolnitev vloge.
– Komisija za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice je iz izbirnega postopka izločila eno nepopolno vlogo.
– Komisija  je  pripravila  ustrezne  dopise  za  pridobitev  mnenja  k  vlogi  in  zaprosila Učiteljski  zbor,  Svet  staršev,  lokalno skupnost  ter  Dijaško  skupnost  zavoda.  Vsi  dopisi so bili navedenim poslani in vročeni.  Učiteljski zbor je zaprosilo prejel, dne 26. 06.  2017,    svet  staršev,  dijaška  skupnost  in lokalna  skupnost    so  ga  prejeli  27. 06. 2017.
– V  zakonsko  določenem  roku  20  dni  od  zaprosila  je Svet  zavoda prejel  mnenje učiteljskega  zbora,  sveta  staršev in dijaške  skupnosti.  Lokalna  skupnost  mnenja v tem  roku  ni  podala.  Po pregledu  pridobljenega  mnenja  učiteljskega  zbora  ter obrazloženega mnenja sveta staršev in dijaške skupnosti.
Učiteljski zbor je podal naslednje mnenje:
gospa Katjuša KOPRIVNIKAR: 38 glasov ZA,  0 glasov PROTI, NEVELJAVNA 1

Mestna občina Ljubljana mnenja ni podala.
Dijaki so na dijaški skupnosti oblikovali naslednje mnenje:
gospa Katjuša KOPRIVNIKAR: 10 glasov
ZA,  1 glas PROTI,  NEVELJAVNA 0
Svet staršev je podal naslednje mnenje.
gospa Katjuša KOPRIVNIKAR: 7 glasov ZA,  0 glasov PROTI,  NEVELJAVNA 0
Po  pregledu  dokazil  o  izpolnjevanju  pogojev (dokazila  o  izobrazbi,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljeni šoli za ravnatelje, program vodenja  zavoda,  dokazila  o nekaznovanosti  in  druga  dokazila,  je  Svet zavoda  na  2.  redni  seji  dne  20.  07.  2017 za  ravnateljico  Centra IRIS – Center  za  izobraževanje,  rehabilitacijo,  inkluzijo  in svetovanje za slepe in slabovidne izbral gospo Katjušo Koprivnikar.
Izbrana   kandidatka   izpolnjuje   pogoje   po   53. členu   Zakona   o   organizaciji   in financiranju vzgoje in izobraževanja.
K vlogi je priložila naslednja dokazila;
– življenjepis
– program vodenja zavoda Centra IRIS
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidatka ni v kazenskem postopku
– fotokopijo diplome
– fotokopijo o opravljenem strokovnem izpitu
– fotokopijo odločbe o pridobljenem nazivu – svetovalka
– fotokopijo potrdila o defektološki dokvalifikaciji
– fotokopijo potrdila o opravljenem ravnateljskem izpitu – fotokopijo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (Izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) Svet zavoda Centra IRIS bo predlog za imenovanje izbrane kandidatke posredoval v mnenje ministrici pristojni za izobraževanje, znanost in šport.
-*-
Svet soglasno sprejme
SKLEP št. 21:
Predsednico  Sveta  zavoda  se  zadolži,  da  pripravi  obrazec:  “predlog  za  imenovanje ravnatelja/ravnateljice – v mnenje ministrici« z vsemi ustreznimi prilogami. Podatke se dostavi oziroma odpošlje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  dne 21. 07. 2017 s poštno povratnico.
Ad 7
Po posvetu s člani sveta zavoda bo 3. seja Sveta zavoda, v ponedeljek dne 28. 08. 2017, ob 15.00 uri.
Seja je bila zaključena ob 15.40 uri.

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost