Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Zapisnik 1. redne konstitutivne seje Sveta zavoda


ZAPISNIK 1. redne konstitutivne seje Sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 30. 05. 2017, ob 14.30 uri v zbornici Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Prisotni: ga. Snežana Gole, ga. Mojca Ifko Pinosa, ga. Jasminka Erklavec, ga. Livija Pogačnik Jarec, g. Darijan Vizjak, g. Klemen Bajc, ga. Damijana Dušak, g. Igor Miklavčič, ga. Tjaša Pečnik, ga. Dragana Žunič, g. Luka Bergant, gdč. Stefania Stepich.

Opravičeno odsotni: ga. Marina Trampuš, ga. Ana Uršič – računovodkinja.

Neopravičeno odsotni: –

Ostali prisotni: ga. Katjuša Koprivnikar – ravnateljica, ga. Marija Jeraša – sindikalna zaupnica, ga. Marija Jager – zapisnikarica.

AD – 1

Ravnateljica ga. Katjuša Koprivnikar ugotovi sklepčnost seje in prične sejo. Prisotne pozdravi in pove, da je 1. seja Sveta zavoda Centra IRIS konstitutivna in da bo sejo vodila do izvolitve predsednika Sveta zavoda. Prejšnjemu Svetu zavoda je potekel mandat dne 17. 04. 2017. Volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda so bile izvedene dne 16. 03. 2017.

Dopis o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti s strani MOL smo prejeli dne 09. 02. 2017, imenovanje dveh predstavnikov ustanovitelja s strani MIZŠ smo prejeli šele dne 08. 05. 2017, zato sklic konstitutivne seje prej ni bil možen.

Na konstitutivni seji se najprej potrdijo imenovani in voljeni kandidati, naslednja naloga Sveta je imenovanje oz. izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda.

Za zakonito odločanje Sveta zavoda o vseh današnjih točkah dnevnega reda, ravnateljica predlaga najprej potrditev vseh mandatov. Prebere poročilo o izvoljenih in imenovanih kandidatih za predstavnike v Svet zavoda Centra IRIS.

V Svet zavoda Centra IRIS so bili izvoljeni in imenovani naslednji kandidati za predstavnike:

1. s strani delavcev:
1. KLEMEN BAJC
2. DAMIJANA DUŠAK
3. IGOR MIKLAVČIČ
4. TJAŠA PEČNIK
5. DRAGANA ŽUNIČ

2. s strani sveta staršev:
1. JASMINKA ERKLAVEC
2. LIVIJA POGAČNIK JAREC
3. DARIJAN VIZJAK

3. s strani ustanovitelja:
1. SNEŽANA GOLE (VLADA RS)
2. MOJCA IFKO PINOSA (VLADA RS)
3. MARINA TRAMPUŠ (MOL)

4. s strani dijakov:
1. LUKA BERGANT
2. STEFANIA STEPICH

Izvoljene in imenovane kandidate – predstavnike ter njihove mandate verificira Svet zavoda na konstitutivni seji.

Ravnateljica Katjuša Koprivnikar zaprosi kandidate za predstavitev v smislu medsebojnega spoznavanja. Za predstavitve se kandidatom zahvali.

Svet zavoda Centra IRIS soglasno sprejme

SKLEP št. : 1
Potrdijo se mandati vsem izvoljenim in imenovanim članom. Mandat članov traja 4 (štiri) leta (t.j. do 30. 05. 2021).

AD – 2

Za nemoten potek seje ravnateljica predlaga potrditev dnevnega reda:

DNEVNI RED:
1. Potrditev mandatov članov Sveta zavoda Centra IRIS.
2. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS.
3. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje, 08. 03. 2017.
4. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda Centra IRIS.
5. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu Sveta zavoda Centra IRIS.
6. Sklep o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice.
7. Rebalans Finančnega in Kadrovskega načrta zavoda za leto 2017.
8. Razno.

Na dnevni red ni pripomb.

Člani Sveta zavoda Centra IRIS soglasno sprejmejo naslednji

SKLEP št. 2:
Potrdi se predlagani dnevni red 1. konstitutivne seje Sveta zavoda.

AD – 3

Ravnateljica poda pregled izvršitve sklepov 11. redne seje (08. 03. 2017), ki jih je sprejel še Svet zavoda v prejšnji sestavi:

PREGLED SKLEPOV 11. REDNE SEJE z dne 08. 03. 2017

SKLEP št. 1:
Potrdi se predlagani dnevni red 11. redne seje Sveta zavoda.

SKLEP št. 2:
Potrdi se zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda z dne 01. 02. 2017.

SKLEP št. 3:
Predlagana osnovna sredstva se izločijo iz evidence.

SKLEP št. 4:
Popisana osnovna sredstva se prenesejo na nove zadolžence oz. nahajališča.

SKLEP št. 5:
Terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2016 znašajo 34.873,93 EUR.

SKLEP št. 6:
Obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 32.223,87 EUR.

SKLEP št. 7:
Predlagani drobni inventar se izločijo iz evidence.

SKLEP št. 8:
Drobni inventar in osnovna sredstva se odpišejo letu 2017.

SKLEP št. 9:
Svet zavoda sprejme Letno poročilo Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana – Centra IRIS za leto 2016.

SKLEP št. 10:
Presežek nad prihodki v višini 4.475 EUR se nameni za kritje odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let.

SKLEP št. 11:
Svet zavoda sprejme program dela, Kadrovski in Finančni načrt Centra IRIS za leto 2017.

SKLEP št. 12:
Na osnovi pozitivne prijave iz naslova ESS projektov bo potrebno pripraviti rebalans finančnega načrta za leto 2017.

SKLEP št. 13:
Svet zavoda je ugotovil, da je ravnateljica ga. Katjuša Koprivnikar dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za delovno uspešnost za leto 2016.

Ravnateljica predlaga potrditev zapisnika 11. redne seje 08. 03. 2017.

Svet zavoda Centra IRIS soglasno sprejme naslednji

SKLEP št. 3:
Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 08. 03. 2017.

AD – 4

Ravnateljica v zvezi z imenovanjem predsednika Sveta pove, da ravnatelj vodi sejo do izvolitve novega predsednika, nato vodenje seje prevzame predsednik Sveta zavoda.

Ravnateljica pove, da izvolijo predsednika Sveta zavoda Centra IRIS in njegovega namestnika člani izmed svojih vrst. V prejšnjem mandatu je bila predsednica izvoljena iz vrst predstavnikov delavcev. Takšna praksa se je pokazala za dobro, saj je bil predsednik v povezavi s tajništvom, ki je pripravljalo vabila in gradiva za seje, lažje je bilo tudi samo podpisovanje potrebnih dokumentov, itd. Možno je, da bi se tudi v prihodnje posluževali te prakse, torej da predsednik Sveta zavoda izhaja iz vrst delavcev, njegov namestnik pa bi bil zunanji član.

V razpravi je bila predlagana za predsednico Sveta zavoda Centra IRIS gospa Dragana Žunič, za namestnico predsednice pa gospa Mojca Ifko Pinosa.

Svet soglasno sprejme

SKLEP št. 4:
Svet zavoda je za predsednico Sveta zavoda Centra IRIS izvolil gospo Dragano Žunič.

SKLEP št. 5:
Svet zavoda je za namestnico predsednice Sveta zavoda Centra IRIS izvolil gospo Mojco Ifko Pinosa.

Predsednica Sveta zavoda prevzame vodenje seje. Prisotnim se zahvali za zaupanje in pove, da bo vestno in odgovorno opravljala svojo funkcijo. Ravnateljici se zahvali za dosedanje vodenje seje.

AD – 5

Predsednica Sveta zavoda ga. Dragana Žunič pove, da je za nemoteno opravljanje dela Sveta zavoda potreben poslovnik, ki ureja pristojnosti Sveta zavoda.
Člani Sveta zavoda so obravnavali in sprejeli spremembe ter dopolnitve Poslovnika o delu Sveta zavoda, ki so označene v Poslovniku z rdečo barvo (priloga).

Predsednica predlaga, da se člani izjasnijo o tem, kdo bi želel ob sklicu sej prejemati tiskano gradivo oz. kdo elektronsko gradivo.

Svet zavoda soglasno sprejme

SKLEP št. 6:
Vabilo in gradivo za sejo se vsem članom Sveta zavoda pošilja v elektronski obliki.

Svet zavoda soglasno sprejme

SKLEP št. 7:
Pripravi se čistopis Poslovnika o delu Sveta zavoda in se ga pošlje članom Sveta zavoda. Svet zavoda ga bo obravnaval in sprejel na naslednji seji Sveta zavoda.

AD – 6

Predsednica Sveta zavoda ga. Dragana Žunič pove, da poteče 31. 08. 2017 mandat sedanji ravnateljici ga. Katjuši Koprivnikar.

Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice (javna objava) se po določilih Zakona o zavodih mora objaviti v sredstvih javnega obveščanja. Komisija za izvedbo predhodnega postopka pa se imenuje zaradi ekonomičnosti postopka. Imenovana komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov, in sicer: en predstavnik ustanovitelja, en predstavnik staršev ter en predstavnik zaposlenih.

Komisija je pooblaščena za odpiranje vlog kandidatov, preverjanje ustreznosti vlog, evidentiranje morebitnih nepopolnih vlog, pripravo vlog in pridobitev potrebnih mnenj, pripravo poročil za sejo Sveta zavoda, itd.

Prebere se predlog sklepa razpisa za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice:

»Svet zavoda Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa seje Sveta zavoda z dne 30. 05. 2017 razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 01. 09. 2017.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku-obe potrdili ob oddaji vloge naj ne bosta starejši od 30 dni) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku«.

Svet zavoda soglasno sprejme

SKLEP št. 8:
Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice (priloga). Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Centra IRIS, dne 02. 06. 2017.

Svet zavoda soglasno sprejme

SKLEP št. 9:
V komisijo za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje ravnatelja/ravnateljice zavoda se imenujejo:

1. Dragana Žunič, predsednica komisije
2. Mojca Ifko Pinosa, članica, v primeru odsotnosti Snežana Gole
3. Livija Pogačnik Jarec, članica.

AD – 7

Ravnateljica ga. Katjuša Koprivnikar je povedala, da smo na seji Sveta zavoda, dne 8. 3. 2017 sprejeli Finančni in Kadrovski načrt za leto 2017.

Podpisali smo z MIZŠ pogodbo številka: C3330-17-319011, z dne 11. 05. 2017 v okviru projekta »Strokovni center za celotno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja«, »Javni razpis Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« (Uradni list RS, št. 74/2016).

Sredstva znašajo 400.000 EUR. Projekt traja od dneva objave do 30. 09. 2020. Skladno z razpisom je izvedbi projekta namenjeno 100.000 EUR letno. V letošnjem letu bomo 100.000 EUR namenili za:
• 47.500 EUR nabavi osnovnih sredstev in licenc
• 40.677 EUR kritju stroškov plač
• 5.000 EUR stroškom službenih potovanj
• 5.320 EUR stroškom zunanjih izvajalcev
• 410 EUR stroškom oblikovanja.

V okviru projekta so predvidene 3 dodatne zaposlitve. Zaposlili smo delavca na delovnem mestu učitelj (20. 02. 2017) in zaposlili bomo delavca na delovnem mestu oblikovalec (06. 06. 2017).

Dne 26. 04. 2017 smo iz MIZŠ prejeli sklep številka: 5442-134/2016/56, da smo izbrani na projektu »Krepitev socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami«, »Javni razpis Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje« (Uradni list RS, št. 3/2017).

V projekt vstopamo s štirimi partnerji: Društvom Downov sindrom, OŠ Gustav Šilih Maribor, Društvom za pomoč osebam z motnjami razvoju »Vesele nogice« ter s Centrom Janeza Levca.

Za izvedbo celotnega projekta bomo pridobili 463.000 EUR od tega je 231.500 EUR namenjenih poslovodečemu partnerju – Centru IRIS. Projekt traja od dneva razpisa do 30. 09. 2022.

V letu 2017 je potrebno, skladno z razpisom na projektu nameniti 54.167 EUR, od tega je 36.162 EUR namenjeno pokrivanju stroškov plač in 1.755 EUR avtorskim honorarjem. Ostalih 16.250 EUR je predvidenih za pokrivanje spremljajočih stroškov.

V okviru projekta bomo dodatno zaposlili dva delavca na delovnem mestu svetovalni delavec – psiholog in delovni inštruktor (slepa oseba) z dnem 01. 06. 2017.

Prijavili se bomo še na dva razpisa na temo: izobraževanje in učiteljev in asistenca v razredu.

Za potrebe pokrivanja stroškov projektov bomo primorani k zadolževanju pri Enotnem zakladniškem računu (EZR).

Dve zaposleni delavki sta nas obvestili, da se bosta v mesecu decembru upokojili. Za odpravnini smo predvideli 9.550 EUR iz redne dejavnosti.

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 10:
Rebalans Finančnega in Kadrovskega načrta zavoda Centra IRIS za leto 2017 se pripravi na osnovi podpisanih pogodb projektov ESS do naslednje redne seje.

AD – 7

Ravnateljica ga. Katjuša Koprivnikar seznani, da je članom upravnega odbora šolskega sklada zavoda potekel dvoletni mandat. Člane odbora imenuje svet staršev.

Upravni odbor sestavljajo:
– trije predstavniki zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda
– štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev. Predstavniki staršev so v sestavi najmanj en starš otroka, ki obiskuje program osnovne šole, najmanj en starš
otroka, ki obiskuje enoto vrtca ter najmanj en starši otroka, ki je vključen v domsko varstvo.
Učiteljski zbor je na seji dne 13. 04. 2017 predlagal naslednje predstavnike: ga. Leno Pavli Fister, ga. Karmen Pajk in g. Dušana Škafarja.

Soglasno je bil prejet

SKLEP ŠT. 11:
V Upravni odbor šolskega sklada s strani predstavnikov delavcev zavoda so imenovani:
1. ga. Lena Pavli Fister
2. ga. Karmen Pajk
3. g. Dušan Škafar

Soglasno je bil prejet

SKLEP ŠT. 12:
Svet staršev naj v Upravni odbor šolskega sklada imenuje štiri (4) predstavnike staršev.

Seja je bila zaključena ob 16.55 uri.

Zapisala: Marija Jager

Ravnateljica: Katjuša Koprivnikar

Predsednica Sveta zavoda: Dragana Žunič

(Skupno 237 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost