2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 • Kratek opis delovnega področja organa: Vzgoja in izobraževanje
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: ​​Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
 • organigram

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

 • Svet Centra IRIS:
  Dragana ŽUNIČ – predsednica Sveta zavoda
  Mojca Ifko PINOSA – namestnica predsednika Sveta zavoda
 • Ravnateljica Centra IRIS: Katjuša KOPRIVNIKAR
 • Svet staršev:
  Anita ERZETIČ, predsednica Sveta staršev
  Darijan VIZJAK, namestnik predsednice Sveta staršev

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 • pristojna oseba: ravnateljica zavoda Katjuša Koprivnikar;
 • telefon: (01) 2442-752
 • e-pošta: katjusa.koprivnikar(at)guest.arnes.si
 • spletna stran: www.center-iris.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 • Akt o ustanovitvi zavoda 2008, Sklep str.1, str.2 
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 • Zakon o šolski prehrani
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • Zakon o arhivskem gradivu in arhivu
 • Zakon o upravnem postopku
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o vrtcih
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
 • Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno- izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami.
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi.
 • Pravilnik o načinu in drugih pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane.
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli.
 • Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum.
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli.
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli.
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli.
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole.
 • Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o plačilih staršev
 • Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 • Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
 • Odredba o postopnem uvajanju Kurikuluma za vrtce
 • Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 • Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Odločbe o razvrstitvi otrok v zavod
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Vpis učencev iz drugih šol
 • Prešolanje učencev na druge šole
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev zavoda v plačilne razrede

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

na temelju smiselne uporabe Zakona o osnovni šoli (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov – IX. Poglavje)

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • posestni list
 • Sklep Vlade za določitev upravljavca stvarnega premoženja v lasti RS

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

nazaj