2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 • Kratek opis delovnega področja organa: Vzgoja in izobraževanje
 • Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: ​​Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
 • organigram

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

 • Svet Centra IRIS:
  Dragana ŽUNIČ – predsednica Sveta zavoda
  Mojca Ifko PINOSA – namestnica predsednika Sveta zavoda
 • Ravnateljica Centra IRIS: Katjuša KOPRIVNIKAR
 • Svet staršev:
  Anita ERZETIČ, predsednica Sveta staršev
  Darijan VIZJAK, namestnik predsednice Sveta staršev

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 • pristojna oseba: ravnateljica zavoda Katjuša Koprivnikar;
 • telefon: (01) 2442-752
 • e-pošta: katjusa.koprivnikar(at)guest.arnes.si
 • spletna stran: www.center-iris.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Odločbe o razvrstitvi otrok v zavod
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Vpis učencev iz drugih šol
 • Prešolanje učencev na druge šole
 • Napredovanje učiteljev v nazive in delavcev zavoda v plačilne razrede

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

na temelju smiselne uporabe Zakona o osnovni šoli (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov – IX. Poglavje)

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • posestni list
 • Sklep Vlade za določitev upravljavca stvarnega premoženja v lasti RS

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

nazaj